พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. ได้กรุณามอบใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัลกิจกรรมติดดาวผลงานการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 หน่วยที่ได้รับรางวัลผลงานการจัดการความรู้คุณภาพดีเด่น จำนวน 6 หน่วย ได้แก่ กพ.ทบ., ยย.ทบ., บชร.2, รพ.ค่ายกาวิละ, รพ.ค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์ และ ศร.

การจัดการความรู้ หรือเคเอ็ม

คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ

1) ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม

2) ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์ความรู้กองทัพบก

การอบรมเรื่อง แนวทางการดำเนินการของ นขต.ทบ. ตามแผนขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของ ทบ.

  1. ตามที่ ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติให้ กพ.ทบ. จัดการอบรมเรื่อง แนวทางการดำเนินการของ นขต.ทบ. ตามแผนขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของ ทบ. เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย.๕๙ ณ หอประชุมกิตติขจร กองบัญชาการกองทัพบก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของ นขต.ทบ. ตามแผนขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของ ทบ. พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔
  2. ศทท. ขอเผยแพร่ข้อมูลการอบรมดังกล่าว โดยมีเอกสารให้ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดทั้งสิ้น 2 ไฟล์ ตามลิงค์ด้านล่าง


Socialization - Tacit Knowledge

การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคคลซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นความรู้ที่อยู่ภายในตัวของแต่ละบุคคล

Extenalization - Tacit Knowledge

ตัวบุคคลบ่มเพาะความรู้ด้วยตนเองและเรียบเรียงรวบรวมเป็นเอกสารตำราเพื่อการเผยแพร่ต่อไป

Combination - Explicit Knowledge

เป็นความรู้ที่เป็นเอกสารตำราต่าง ๆ หรือสื่อการเรียนการสอนที่ได้ผ่านการเรียบเรียงและประมวลผลแล้ว

Internalization - Explicit Knowledge

การศึกษาค้นความหาความรู้จากตำราต่าง ๆ และก่อเกิดเป็นความรู้ประจำตัวบุคคลเพื่อบูรณาการต่อไป

เอกสารความรู้ KM การจัดการความรู้กองทัพบก (ใหม่)

กรมกำลังพลทหารบก ได้จัดการอบรมเรื่อง แนวทางการดำเนินการของ นขต.ทบ. ตามแผนขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของ ทบ.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของ นขต.ทบ. ตามแผนขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของ ทบ. พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔
ทั้งนี้ มีเอกสารที่เกี่ยวเพื่อให้กำลังพลที่สนใจทำการดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่าง

ดาวน์โลดเอกสารทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

การอบรมเรื่องแนวทางการดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของ ทบ.
เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย.๕๙ ณ หอประชุมกิตติขจร กองบัญชาการกองทัพบก

การบริหารจัดการองค์ความรู้ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก

สำหรับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกที่มีความประสงค์จะนำเสนอหรือเผยแพร่เว็บไซต์การจัดการองค์ความรู้ของหน่วย สามารถทำการลงทะเบียนแจ้งชื่อเว็บไซต์ ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้หลายประเภท อาทิ เว็บไซต์หน่วย เว็บไซต์การจัดการองค์ความรู้ เว็บไซต์ e-Learning หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วย โดยหลังจากที่ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะปรากฏรายชื่อเว็บไซต์ดังกล่าวบนเว็บท่า (Web-Portal) ของเว็บ KM ทบ. ดังภาพ


ลงทะเบียนเว็บไซต์

กองการศึกษา กรมกำลังพลทหารบก

ในฐานะหน่วยที่ดูแลรับผิดชอบภาพรวมของการบริหารจัดการองค์ความรู้กองทัพบก

ข้อมูลการติดต่อ

กองการศึกษา กรมกำลังพลทหารบก
ภายในกองบัญชาการกองทัพบก
ถนนราชดำเนินนอก แขวบางขุนพรหม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
P: 02-297-7011, (ทบ.87025)