“ทบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่หมิ่นสถาบันฯ ในห้วง ๒๑ พ.ค.-๓ มิ.ย.๕๖ จำนวน ๒๑ เว็บไซต์ รวม ๒๑๓ ยูอาร์แอล และแจ้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้พิจารณาดำเนินการปิดกั้นต่อไปแล้ว"

การแสดงการปฏิบัติทางทหาร วันกองทัพไทย

ประกวดผลงานการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ.

ในงานมหกรรมการจัดการความรู้ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ประเภทผลงานการจัดการความรู้ดีเด่น (KM AWARD)
    รางวัลชนะเลิศ : "สะพานทหารช่างกับการบรรเทาสาธารณภัย" ของ กช.
        รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ : "คู่มือการช่วยเหลือชีวิตของนายสิบพยาบาล" ของ พบ.
        รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ : "คู่มือการจัดการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงสำหรับ นนร." ของ รร.จปร.
ประเภทหน่วยงานที่มีผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น (KM INNOVATION)
    รางวัลชนะเลิศ : "การประยุกต์ใช้ปั๊มกระแทกน้ำเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน" ของ รร.จปร.
        รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ : "การดำเนินการจัดการหลักสูตร" ของ ศป.
        รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ : "นวัตกรรมบาดแผลขาขาดเหมือนจริงเพื่อการสอนช่วยชีวิต" ของ พบ.

 

ดาวน์โหลดไฟล์การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

กรมกำลังพล
ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร

แผนปฏิบัติราชการกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

แนวทางการแก้ไขปัญหาความคับคั่งทางการศึกษาหลักสูตรตามแนวทาง รับราชการของกองทัพบก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางการแก้ไขปัญหาความคับคั่งทางการศึกษาหลักสูตรตามแนวทาง

รับราชการของกองทัพบก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

( IT Solutions for the Army’s Education Problem )

ปัจจุบัน กองทัพบกกำลังประสบปัญหาด้านการพัฒนาบุคคลากร โดยเฉพาะการจัดการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ตามแนวทางรับราชการ ซึ่งไม่สามารถรองรับจำนวนปริมาณความต้องการทางการศึกษาตามแนวทางรับราชการ ของกำลังพลทั้งนายทหารชั้นประทวนและนายทหารสัญญาบัตร อันเนื่องมาจากปัญหาข้อจำกัดด้านงบประมาณประจำปี

ทำให้เกิดความคับคั่งทางการศึกษา และมีกำลังพลจำนวนมากที่ขาดคุณสมบัติทางการศึกษาในการที่จะพิจารณาเลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น ทำให้การพิจารณาปรับย้ายกำลังพลจำเป็นต้องยกเว้นการบังคับใช้คุณสมบัติดังกล่าว  ส่ง ผลกระทบให้กำลังพลบางส่วนไม่สนใจที่จะเข้ารับการศึกษาพัฒนาความรู้ให้กับตน เองในหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ เพราะสามารถที่จะปรับย้ายไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้โดยไม่ต้องผ่านการศึกษา หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ ทำให้นายทหารชั้นประทวนบางรายสามารถรับราชการเติบโตเลื่อนยศเป็นจ่าสิบเอก หรือจ่าพิเศษ โดยไม่เคยเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้น นายสิบอาวุโสของเหล่า บางรายเป็นนายทหารยศชั้นนายพัน โดยไม่ผ่านหลักสูตรชั้นนายร้อย ชั้นนายพันของเหล่า เป็นสาเหตุให้กำลังพลเหล่านี้ขาดการพัฒนาด้านการศึกษา ขาดความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การฝึกของเหล่า และขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางการแก้ไขปัญหาความคับคั่ง...

กระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของศูนย์การเรียนรู้ (KM) กองทัพบก

กระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของศูนย์การเรียนรู้ (KM) กองทับบก

โดย พันเอก นิพัฒน์ เล็กฉลาด

เมื่อ เรากล่าวถึง ศูนย์การเรียนรู้ของหน่วยต่างๆ ใน กองทัพบก มุมมองของผมในปัจจุบัน คือมีการกระจายของข้อมูลไปอยู่ตามหน่วยต่างๆ โดยมีเครื่องมือหลักในการเก็บข้อมูล เช่น ข้อมูลในเก็บด้วยสมองของบุคคล เก็บด้วยเอกสาร ตำรา ต่างๆ ของหน่วย และรวมทั้งการเก็บและบันทึกด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล website เป็น ต้น ซึ่งการจะเข้าถึงและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลนั้นย่อมจะต้องมีวิธีการที่ไม่ เหมือนกันในสื่อที่เก็บ แต่สุดท้ายหรือเป้าหมายของการเก็บจะต้องก้าวไปสู่การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเป็นสื่อที่สามารถแลกเปลี่ยน หรือกระจายข้อมูล ไปสู่คนที่ต้องการเรียนรู้ อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อไป

  แผนภาพขั้นการเตรียมสื่ออิเล็กทรอนิกส์

อ่านเพิ่มเติม: กระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้...

การปรับตัวไปสู่การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง

การปรับตัวไปสู่การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง

(Adaptation to Network Centric Operations)

โลกยุคปัจจุบัน ความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรทุกระดับรวมถึงปัจเจกบุคคล ที่ทำให้เกิดวิวัฒนาการ และความเปลี่ยนแปลงด้านความเจริญก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัด องค์กรหรือบุคคลใดที่มีความได้เปรียบหรือมีศักยภาพในการใช้งานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมาก  ย่อมมีโอกาสสูงในการพัฒนาด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ และความเจริญก้าวหน้าเพื่อการแข่งขัน หรือการยกระดับฐานะของตน เทียบเคียงกับการใช้รถซุปเปอร์คาร์ ( Super Car ) รถอีโค่คาร์ ( Eco Car ) และรถอีแต๋น ( Farm Truck ) ทั้ง นี้การได้มาซึ่งความได้เปรียบ-เสียเปรียบดังกล่าว ย่อมเกิดจากการลงทุนที่มีความแตกต่างกันบนพื้นฐานของสถานะและความต้องการ โดยจะต้องพิจารณาถึง สภาพแวดล้อม เป้าประสงค์ และขอบเขตที่กำหนดไว้ เช่น สภาพเส้นทางเป็นทุ่งนา ต้องการบรรทุกข้าว จำนวน ๒๐๓๐ กระสอบ รถอีแต๋นก็คงจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด กรณีที่ไปธุระเร่งด่วนที่พัทยา บนเส้นทางมอเตอร์เวย์  เพื่อ ให้ทันเวลา รถซุปเปอร์คาร์ คงจะตอบสนองความต้องการได้ดีกว่ารถประเภทอื่น และในกรณีใช้รถไปทำงานอยู่ในย่านจราจรคับคั่ง ต้องการประหยัดเชื้อเพลิง รถอีโค่คาร์ จึงเป็นรถที่มีความเหมาะสมกว่าในด้านการประหยัดตามสภาพการจราจร

อ่านเพิ่มเติม: การปรับตัวไปสู่การปฏิบัติการที...

Page 1 of 2

ค้นหาความรู้ในกองทัพบก

ลงทะเบียนเว็บไซต์

แบบสำรวจความคิดเห็น

ติดตามข่าวสารกองทัพบก

ปฏิทิน

พฤศจิกายน 2014
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

เข้าสู่ระบบจำนวนผู้เข้าชม

218125
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
524
795
8411
200235
40506
36942
218125

Your IP: 54.89.79.33
Server Time: 2014-10-31 21:58:20

แบ่งปันบนโลกออนไลน์

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

แนะนำเว็บไซต์

RTAbutton1 ArmyTour
     

Copyright © 2013. All Rights Reserved.
สงวนลิขสิทธิ์โดยศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร กองบัญชาการกองทัพบก  ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ออกแบบและพัฒนาโดยกองพัฒนาระบบงาน ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร โทร. 02 - 297 - 8087 (ทบ.98087)