“ทบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่หมิ่นสถาบันฯ ในห้วง ๒๑ พ.ค.-๓ มิ.ย.๕๖ จำนวน ๒๑ เว็บไซต์ รวม ๒๑๓ ยูอาร์แอล และแจ้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้พิจารณาดำเนินการปิดกั้นต่อไปแล้ว"

Royal Thai Armed Forces - กองทัพไทย 2014

แนวทางการแก้ไขปัญหาความคับคั่งทางการศึกษาหลักสูตรตามแนวทาง รับราชการของกองทัพบก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางการแก้ไขปัญหาความคับคั่งทางการศึกษาหลักสูตรตามแนวทาง

รับราชการของกองทัพบก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

( IT Solutions for the Army’s Education Problem )

ปัจจุบัน กองทัพบกกำลังประสบปัญหาด้านการพัฒนาบุคคลากร โดยเฉพาะการจัดการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ตามแนวทางรับราชการ ซึ่งไม่สามารถรองรับจำนวนปริมาณความต้องการทางการศึกษาตามแนวทางรับราชการ ของกำลังพลทั้งนายทหารชั้นประทวนและนายทหารสัญญาบัตร อันเนื่องมาจากปัญหาข้อจำกัดด้านงบประมาณประจำปี

ทำให้เกิดความคับคั่งทางการศึกษา และมีกำลังพลจำนวนมากที่ขาดคุณสมบัติทางการศึกษาในการที่จะพิจารณาเลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น ทำให้การพิจารณาปรับย้ายกำลังพลจำเป็นต้องยกเว้นการบังคับใช้คุณสมบัติดังกล่าว  ส่ง ผลกระทบให้กำลังพลบางส่วนไม่สนใจที่จะเข้ารับการศึกษาพัฒนาความรู้ให้กับตน เองในหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ เพราะสามารถที่จะปรับย้ายไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้โดยไม่ต้องผ่านการศึกษา หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ ทำให้นายทหารชั้นประทวนบางรายสามารถรับราชการเติบโตเลื่อนยศเป็นจ่าสิบเอก หรือจ่าพิเศษ โดยไม่เคยเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้น นายสิบอาวุโสของเหล่า บางรายเป็นนายทหารยศชั้นนายพัน โดยไม่ผ่านหลักสูตรชั้นนายร้อย ชั้นนายพันของเหล่า เป็นสาเหตุให้กำลังพลเหล่านี้ขาดการพัฒนาด้านการศึกษา ขาดความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การฝึกของเหล่า และขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

อ่านเพิ่มเติม: แนวทางการแก้ไขปัญหาความคับคั่ง...

ศูนย์ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขั้นสูง

ศูนย์ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขั้นสูง ( Advanced Security Operations Center )

โดย พลตรี ฤทธี อินทราวุธ

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร

ยุคสารสนเทศ หรือยุคไซเบอร์ในปัจจุบันนี้ หากจะกล่าวถึง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ หรือ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ คงจะหนีไม่พ้นที่จะกล่าวถึง ศูนย์ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ( Internet Security Operations Center ; ISOC ) หรือ ศูนย์ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ ( Cyber Security Operations Center ; CSOC ) ซึ่งศูนย์ฯ ดังกล่าว ถือเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในโลกไซเบอร์ เนื่องจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์นับวันจะยิ่งทวีความสำคัญ ทั้งทางด้านการใช้เป็นอาวุธสำหรับการโจมตีองค์กรทั่วไป โดยเฉพาะการปฏิบัติการทางทหาร ซึ่งได้ถูกกำหนดเป็นอาณาเขตทางการทหาร ที่เรียกกันว่าไซเบอร์โดเมน ( Cyber Domain ) หรือ โดเมนที่ 5

อ่านเพิ่มเติม: ศูนย์ปฏิบัติการรักษาความมั่นคง...

โครงการจัดทัพปราบไข้เลือดออก

โครงการจัดทัพปราบไข้เลือดออก

เจ้าของ : โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร

(ผลงานรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประเภทพัฒนาบริการที่เป็นเลิศ ปี 2557)

โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร เป็นโรงพยาบาลกองทัพบกส่วนภูมิภาคขนาด 60 เตียง มีภารกิจหลักคือ ตอบสนองนโยบายกองทัพบกและกรมแพทย์ทหารบก และให้บริการด้านสุขภาพแก่กำลังพลและครอบครัวในพื้นที่รับผิดชอบโดยความร่วมมือจากภาคเครือข่าย เช่น หน่วยทหาร ชมรมแม่บ้านทหารบก แกนนำสุขภาพในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานสาธารณสุข หลายปีที่ผ่านมาเราพยายามทำภารกิจทั้ง 2 ประการให้ดีที่สุดตามศักยภาพและบริบทที่เรามีอยู่ ได้ทุ่มเทถ่ายทอดแนวความคิดเรื่องการดูแลสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคมาตลอด โดยสร้างวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมกับโรงพยาบาลนี้ว่า เป็นเลิศในกองทัพภาคที่ 4 ด้านการส่งเสริมสุขภาพในปีนี้สิ่งที่เราดำเนินการและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีคือ โครงการจัดทัพปราบไข้เลือดออก

อ่านเพิ่มเติม: โครงการจัดทัพปราบไข้เลือดออก

Page 1 of 2

แผนปฏิบัติราชการกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ประกวดผลงานการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ.

ในงานมหกรรมการจัดการความรู้ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ประเภทผลงานการจัดการความรู้ดีเด่น (KM AWARD)
    รางวัลชนะเลิศ : "สะพานทหารช่างกับการบรรเทาสาธารณภัย" ของ กช.
        รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ : "คู่มือการช่วยเหลือชีวิตของนายสิบพยาบาล" ของ พบ.
        รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ : "คู่มือการจัดการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงสำหรับ นนร." ของ รร.จปร.
ประเภทหน่วยงานที่มีผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น (KM INNOVATION)
    รางวัลชนะเลิศ : "การประยุกต์ใช้ปั๊มกระแทกน้ำเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน" ของ รร.จปร.
        รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ : "การดำเนินการจัดการหลักสูตร" ของ ศป.
        รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ : "นวัตกรรมบาดแผลขาขาดเหมือนจริงเพื่อการสอนช่วยชีวิต" ของ พบ.

 

ดาวน์โหลดไฟล์การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

กรมกำลังพล
ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร

ค้นหาความรู้ในกองทัพบก

ลงทะเบียนเว็บไซต์

แบบสำรวจความคิดเห็น

ติดตามข่าวสารกองทัพบก

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ปฏิทิน

พฤษภาคม 2015
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

เข้าสู่ระบบจำนวนผู้เข้าชม

449676
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
1268
1585
9611
429396
5978
43907
449676

Your IP: 54.145.136.73
Server Time: 2015-05-03 17:52:44

แบ่งปันบนโลกออนไลน์

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

แนะนำเว็บไซต์

  RTAbutton1
   
       
         

Copyright © 2013. All Rights Reserved.
สงวนลิขสิทธิ์โดยศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร กองบัญชาการกองทัพบก  ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ออกแบบและพัฒนาโดยกองพัฒนาระบบงาน ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร โทร. 02 - 297 - 8087 (ทบ.98087)